Het magazine dat kinderen benadert met een open geest

Search

Privacy

Dit is het privacy Verklaring van PURECHILDVZW.

De privacy verklaring geldt voor alle producten en diensten die PURECHILDVZW aanbiedt onder haar merken en handelsnamen, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de wet General Data Protection Regulation van 24 mei 2018. De verantwoordelijke voor het gebruik van uw persoonsgegevens is PURECHILDVZW met ondernemingsnummer BE0668819750

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 3 september 2020.

1. Verwerking persoonsgegevens
In deze privacy verklaring lichten we toe welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Dat doen we aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

De juridische grondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens door PURECHILDVZW is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (zoals het belang bij het kunnen sturen van marketinginformatie en voorkoming van fraude) van PURECHILDVZW of een derde.

PURECHILDVZW is altijd bezig om haar producten/diensten te optimaliseren en vernieuwen. De persoonsgegevens die wij verkrijgen, gebruiken wij daarom ook voor analysedoeleinden en om onze diensten aan te passen en te verbeteren. We proberen onze communicatie indien mogelijk en toegestaan te personaliseren. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om fraude te voorkomen en onze website, apps, producten en diensten te beveiligen.

In het kader van verkoop en uitvoering van abonnementen en overeenkomsten tot levering van producten en diensten.

PURECHILDVZW biedt onder andere een abonnement aan en biedt (in onze webshop) producten (zoals publicaties, boeken en dvd’s) en diensten (zoals trainingen en lezingen en/of workshops) aan. PURECHILDVZW verwerkt contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en indien nodig gebruiksgegevens (bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt in het kader van een training of lezing) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens) voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u, om deze producten en diensten te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van het verloop daarvan. De juridische grondslag voor verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst met u.

Bezoek aan de website van PURECHILDVZW.

Op de website van PURECHILDVZW wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook derde partijen plaatsen cookies op onze website., De juridische grondslag voor deze verwerkingen is uw toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor uw privacy).

Deelname aan online opleidingen en workshops en /of lezingen.


Op de website van PURECHILDVZW, is het mogelijk om deel te nemen aan online lezingen en /of workshops en opleidingen. Wanneer u deelneemt aan deze, zullen deze gegevens die door u worden ingevoerd, worden gebruikt om de opleiding uit te kunnen voeren.
Voor het uitvoeren van opleidingen kunnen wij gebruik maken van derde partijen, waarmee wij afspraken hebben gemaakt over bescherming van persoonsgegevens. Deze partijen hanteren soms ook hun eigen privacy verklaringen , waar naar verwezen wordt als u deelneemt aan een training of die zijn te raadplegen op hun websites.
Als u deelneemt aan een online lezing of workshop, kunnen we u naar aanleiding daarvan ook benaderen voor andere aanbiedingen of een nieuwsbrief of andere marketing doeleinden versturen. Dit doen we op basis van uw toestemming of, als u tegen betaling een opleiding of ander product of dienst van ons hebt afgenomen, op basis van gerechtvaardigd belang.

Deelname aan fora.


Op de website van PURECHILDVZW, is het soms mogelijk berichten achter te laten op een forum. De informatie die u invoert zal worden gebruikt, om deze zichtbaar te maken op het betreffende forum.

Nieuwsbrief.


PURECHILDVZW verwerkt klikgedrag op de website van PURECHILDVZW naar aanleiding van een nieuwsbrief, die u hebt ontvangen, om haar producten/diensten te verbeteren en om doelgericht te kunnen adverteren, indien u daar toestemming voor hebt gegeven.

Aanmaken van een account.


Op de website van PURECHILDVZW is het mogelijk abonnee te worden of een account aan te maken. Om een account aan te maken, vult u uw naam en e-mailadres in en eventueel uw abonneenummer (uw inloggegevens). Met een account hoeft bij een volgende bezoek alleen in te loggen en niet opnieuw uw inloggegevens in te vullen. Ook kan worden gezien of u abonnee bent en op basis daarvan toegang heeft tot bepaalde diensten, kortingen of delen van de website die alleen voor abonnees beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen we u aan de hand van uw inloggegevens   de mogelijkheid bieden om berichten te plaatsen op een forum en de website. De grondslag voor deze verwerkingen is uitvoering van de overeenkomst met u.
Indien gegevens binnen het account worden gebruikt voor onderzoek en analyse ter verbetering van onze dienstverlening, is de grondslag het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van PURECHILDVZW om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.
We kunnen uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u hebben als abonnee of nieuwsbriefontvanger. Dit doen we om u te kunnen herkennen als abonnee of nieuwsbriefontvanger. We kunnen u op die manier bijvoorbeeld korting verlenen op producten of diensten waarvoor u als abonnee of nieuwsbriefontvanger in aanmerking komt. Op de website kunnen wij uw inloggegevens verrijken met informatie die we van u verkrijgen door uw gebruik van de website. Als dat zo is, zullen we u hierover inlichten voordat u een account aanmaakt of u apart om toestemming vragen indien dat vereist is.

Gebruik van apps.


Afhankelijk van de app die u gebruikt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens.

Gebruik van sociale media.


PURECHILDVZW is op verschillende sociale media te vinden, zoals Facebook, Instagram, en YouTube. Wanneer u ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Dit is afhankelijk van uw instellingen op sociale mediaplatformen.  PURECHILDVZW kan bijhouden hoe vaak een bepaald journalistiek artikel is gedeeld en “geliked” via sociale media, om het bereik van een artikel te analyseren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van PURECHILDVZW om haar dienstverlening te kunnen verbeteren.
PURECHILDVZW kan gebruik maken van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook. Op deze manier kan PURECHILDVZW zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media.
Hiertoe verkrijgt PURECHILDVZW van Facebook contactinformatie zoals naam en e-mailadres en mogelijk tevens openbare profielinformatie.  Als dat zo is, ziet u bij het inloggen via Facebook welke gegevens wij via Facebook verkrijgen. U kunt uw voorkeuren aanpassen via uw instellingen van uw Facebook-account.

Marktonderzoek.


Indien u aan een marktonderzoek wilt meewerken, zullen de door u verstrekte gegevens door PURECHILDVZW worden verwerkt om haar producten en diensten te kunnen verbeteren op basis van uw toestemming. PURECHILDVZW verwerkt de gegevens die u verstrekt bij deelname aan een marktonderzoek uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is om resultaten uit het onderzoek te verkrijgen. Resultaten van marktonderzoeken zijn niet meer herleidbaar tot individuele personen.  PURECHILDVZW kan voor de uitvoering van marktonderzoek gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden hanteren soms ook hun eigen privacy verklaring. Als u besluit mee te doen aan een marktonderzoek wordt u vooraf geïnformeerd of een dergelijke privacy verklaring van toepassing is.

Contact Pure Child.


U kunt via verschillende kanalen contact opnemen met PURECHILDVZW, via info@PureChild.be of op andere manieren. Kijk daarvoor op de website van PURECHILDVZW. Als u contact opneemt met ons, vragen wij u mogelijk om bepaalde contactgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. We gebruiken deze gegevens om uw vraag af te handelen en slaan deze op om u later beter behulpzaam te zijn, ter uitvoering van de overeenkomst met u. We gebruiken de gegevens ook ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van PURECHILDVZW om haar dienstverlening te verbeteren.

3. Ontvangers
PURECHILDVZW kan persoonsgegevens uitwisselen met haar dochteronderneming(en) –indienvan toepassing- in het kader van verantwoordelijke, efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering, in het bijzonder voor volgende activiteiten:
Uitvoering van overeenkomsten (en abonnementen)
Marketing-activiteiten, waaronder (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met u in stand te houden of uit te breiden
De uitvoering van bedrijfsprocessen en intern beheer
Beveiliging
Naleving van wettelijke plichten

Verwerkers.


PURECHILDVZW sluit met derde partijen die voor PURECHILDVZW optreden als verwerker een verwerkersovereenkomst-in voorkomend geval- waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van PURECHILDVZW.

Partners


Wanneer u deelneemt aan een online training of workshop, in geanonimiseerde vorm of waar dit niet mogelijk is in een pseudovorm, aan onderzoeksinstituten worden verstrekt.
Wanneer u middels een prijsvraag of actie een prijs hebt gewonnen, kunnen we uw contactgegevens sturen aan de partner die de prijs ter beschikking stelt ter verzending van de prijs.

Overige.


Voor het overige verstrekt PURECHILDVZW alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming.

4. Beveiliging
PURECHILDVZW neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties op een niveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Als onderdeel daarvan sluit PURECHILDVZW samenwerkingsovereenkomsten met leveranciers die zij inschakelt en die namens haar persoonsgegevens verwerken, waarin aan deze leveranciers passende verplichtingen worden opgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.

5. Uw rechten.
Inzage en correctie.


Als u een overzicht wilt van al uw persoonsgegevens die door PURECHILDVZW worden verwerkt, kunt u dit opvragen via info@purechild.be. Ook kunt u via dit e-mailadres verzoeken om wijziging of correctie van uw gegevens. PURECHILDVZW zal op dergelijke verzoeken zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, tenzij verlenging van die termijn gerechtvaardigd is op grond van de wet.

Bezwaar.


U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan Pure Child vzw, hamerstraat, 169 bus 1 te B-9190 Stekene of per e-mail via info @purechild.be. In sommige e-mails die Purechild vzw stuurt, is een afmeldmogelijkheid opgenomen. Indien u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen.

Verwijdering.


Als u wilt dat Pure Child vzw uw persoonsgegevens en/of account verwijdert, kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@ purechild.be. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Pure Child vzw worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijk verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking.


Als u gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de persoonsgegevens die Pure Child vzw verwerkt, betwist, of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Pure Child vzw , kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar  info@purechild.be.

Gegevensoverdraagbaarheid


Indien de verwerking van persoonsgegevens door Pure Child vzw berust op uw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft u het recht te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens die u aan Pure Child vzw hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@purechild.be

Intrekken toestemming


Wanneer een verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht


Indien u een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door PURECHILDVZW, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde Autoriteiten .

6. Bewaartermijnen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. PURECHILDVZW stelt bewaartermijnen vast per doeleinde en categorie van gegevens. Bij de bepaling van bewaartermijnen houdt PURECHILDVZW rekening met besluiten van de GDPR.

7. Wijzigingen.
PURECHILDVZW behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Zorg ervoor dat u bij elk gebruik van onze diensten op de hoogte bent van het op dat moment geldende privacy statement. Van belangrijke wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen.

Overdracht ondernemingen en/of activiteiten.

PURECHILDVZW kan haar commerciele activiteiten, en/of diensten overdragen aan een derde partij. In dat geval zullen ook uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de betreffende partij. We zullen u hierover tijdig vooraf informeren. Indien u onze diensten daarna niet wilt blijven gebruiken, kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Contact.
Voor vragen of opmerkingen over dit privacy statement kunt u o.v.v. “privacy” contact opnemen via info@purechild.be of
PURECHILDVZW.
Ter attentie van de Heer R. Van Damme.
 Hamerstraat, 169 bus 1
B-9190 Stekene.